Mobil na firmu Gabex+420 602 449 232E-mail na firmu Gabexinfo@gabex.cz
PřihlásitZaregistrovat|Celkem:  0 Kč|
Poklopy Gabex

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu GABEX s.r.o. se řídí platnou legislativou, dále se řídí níže uvedeným nákupním řádem a v neposlední řadě se řídí dobrými mravy.

GABEX s.r.o.
Barchov 21, 530 02 Pardubice
IČO: 60915803
DIČ: CZ60915803
Dodavatel je plátcem DPH.

Ceny a zboží

Provozovatel internetového obchodu GABEX, s.r.o. (dále jen „provozovatel“) je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu (dále jen „e-shop“) jsou uváděny bez DPH.

Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží e-mailem zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu. Po odeslání objednávky bude zákazník kontaktován.

Způsob platby

Zákazník má na výběr z následujících typů plateb

 • Dobírka – platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
 • Převod – zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet číslo: 271 983 803/0300 provozovatele internetového obchodu GABEX s.r.o., variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Po připsání částky na účet bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
 • Hotově - osobní odběr v sídle firmy, při platbě hotově získáte slevu 2%, dle počtu odebraného zboží možnost poskytnutí slevy vyšší.

Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Dodání zboží

Přijaté objednávky do 10:30 hodin, budou expedovány v tentýž den. Objednávky přijaté po tomto čase budou expedovány následující pracovní den. V případě výpadku zboží na skladě, obdržíte informační e-mail. Vyexpedované zboží přebírají přepravní společnosti Česká pošta nebo Raben – zboží můžete očekávat následující pracovní den v mimořádné situaci třetí pracovní den. Přepravní společnosti informují zákazníky prostřednictvím sms zprávy, nebo telefonicky.

Způsob doručení

Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím zásilkové služby Česká pošta (balíky) nebo Raben (palety). Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato doručovací adresa zadána v objednávce. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby.

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s dodavatelem. Přepravní společnost/doručovatel zásilky má povinnost sepsat záznam o škodě. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahů při řešení případného problému a neuznání pozdější reklamace. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat dodavatele/provozovatele internetového obchodu. Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v e-shopu, čehož důkazem je daňový doklad – faktura.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží zašlete na naši adresu (nezasílejte zboží na dobírku), po obdržení vás budeme kontaktovat a vrátíme částku do 30 dnů od obdržení vráceného zboží.

Záruční doba

Záruční doba na prodávané poklopy je 24 měsíců, pokud jsou poklopy umístěny v běžném prostředí, které tvoří například okolí rodinných domů, vstupní prostotory budov a chodby či sklepy. Na šachtách, jimiž je zakryta kanalizační soustava, parovodní přípojky či kolektory, chemikáliemi zatížené rozvody či přípojky je záruční doba poklopů výše uvedená poskytována pouze na základě potvrzení vydaného firmou GABEX s.r.o.

Záruční doba u poklopů označených logem SERVIS 12

Záruční doba na prodávané poklopy je 24 měsíců, pokud jsou poklopy umístěny v běžném prostředí, které tvoří například okolí rodinných domů, vstupní prostotory budov a chodby či sklepy. Na šachtách, jimiž je zakryta kanalizační soustava, parovodní přípojky či kolektory, chemikáliemi zatížené rozvody či přípojky je záruční doba poklopů výše uvedená poskytována pouze na základě potvrzení vydaného firmou GABEX s.r.o.

U poklopů označených logem SERVIS 12 obsahujících mechanické díly a celky usnadňující otevírání poklopů je záruka 24 měsíců podmíněna prováděním pravidelné údržby/servisu vykonávaného proškoleným pracovníkem a nebo naším technikem v intervalu minimálně každých 12 měsíců.

Běžná údržba poklopů a pozáruční servis se provádí na základě objednávky s tím, že náš technik na místě stanoví přibližný rozsah a hodnotu opravy či ceny za provední běžné údržby a zákazník rozpočet odsouhlasí a uhradí na místě.

O záručním servisu je vždy sepsán zápis v technické dokumentaci poklopu.

Proškolení pracovníků k provádění pravidelné údržby je možno dohodnout v sídle firmy GABEX s.r.o., proškolení pracovníků údržby poklopů je prováděno zdarma.

Všechny záruční i pozáruční opravy se provádějí na místě pokládky daného produktu/poklopu. V ceně stanovené za výjezd k provedení údržby či opravy je zahrnuto dopravné 10 Kč/km bez DPH, hodinová sazba servisního technika 400Kč/hod bez DPH a cena náhradních dílů či servisního materiálu. Záruka se nevztahuje na díly, jež byly poškozeny nevhodným způsobem manipulace s poklopy a nebo nevhodným typem prostředí či zatížení poklopů či jejich dílů.

Reklamační řád internetového obchodu (e-shopu)

GABEX s.r.o., IČ: 60915803, DIČ: CZ60915803, zápis v oddílu C, vložce 6520, Krajský soud v Hradci králové

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího GABEX s.r.o. (dále jen „prodávající“). Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího (dále jen „zboží“ či „výrobek“) v internetovém obchodu (e-shopu).
 2. Formulace pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před formulacemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se formulace pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.
 3. Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

II. PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI

 1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které se projeví buď v době 2 let ode dne převzetí zboží (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“). Záruční doba vzniká dnem převzetí výrobku a trvá při dodržení níže uvedených podmínek.
 2. Záruka se vztahuje na vady, které má výrobek při převzetí, a dále na prokazatelné výrobní vady, které se vyskytnou v záruční době a na které se tato odpovědnost vztahuje.
 3. Kupující má právo na bezplatné a řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.
 4. Kupující je povinen se při užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v přiloženém návodu a pravidly obecně známými.
 5. Kupující je povinen překontrolovat technický stav výrobku.
 6. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na výrobku shledal, označil vadné vlastnosti nebo popsal projevy vady, předal výrobek s vytknutou vadou prodávajícímu, pokud není v potvrzení o odpovědnosti uvedeno jinak, a současně sdělil, jaký způsob odstranění vady požaduje. K uznání reklamované vady nedojde, pokud se používáním výrobku po výskytu reklamované vady jeho stav změnil natolik, že bude obtížné nebo nemožné reklamovanou vadu posoudit.
 7. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly po převzetí zboží, zejména v důsledku neodborného zásahu, nepovolených konstrukčních změn nebo opravy provedené neoprávněnou osobou anebo v souvislosti s těmito skutečnostmi.
 8. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit s reklamovaným výrobkem (umožňuje-li to povaha výrobku) též stvrzené potvrzení o odpovědnosti, případně doklad o koupi nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.
 9. Dopravu reklamovaného výrobku k prodávajícímu a zpět zajišťuje kupující, umožňuje – li to povaha výrobku.
 10. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.
 11. Za vadu, na kterou se vztahuje záruka, nelze považovat změnu výrobku nebo jeho vlastností, které vznikly v důsledku nerespektování návodu k použití, v důsledku přepravy a manipulace, v důsledku nesprávného používání nebo neodborného zásahu a úmyslného poškození, v důsledku přirozených změn materiálů nebo působení vnějších vlivů (např. oxidace, koroze, opotřebení nátěrů, změna barevného odstínu plastových materiálů, apod.), v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů.
 12. Záruku dle tohoto prohlášení nelze zaměňovat s životností výrobku, tj. dobou, po kterou při správném používání a údržbě může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, účelu použití a přiměřené intenzitě jeho používání vydržet a zachovat si obvyklé vlastnosti. V případě záruky dle těchto podmínek a reklamačního řádu se nejedná o záruku za jakost výrobku.
 13. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku nebo jeho součástek.
 14. Pokud dojde v době trvání záruky k výměně součástky nebo výměně celého výrobku za výrobek nový, bude se na tuto vyměněnou součástku nebo na nový výrobek vztahovat nová dvouletá záruka. Pokud byla při prodeji výrobku poskytnutá prodloužená záruka a její zbývající část je v době uplatnění reklamace delší než nová dvouletá záruka, dále plyne zbytek této prodloužené záruky.
 15. V případě zahájení reklamačního řízení po uplynutí dvou let záruční doby rozhodne o způsobu vyřízení reklamace prodávající.
 16. Nároky z práv z vadného plnění zanikají za podmínek uvedených v zákoně, případně nesplněním některé z výše uvedených podmínek.
 17. Tímto prohlášením o odpovědnosti a reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.
 18. Na výrobek, ke kterému se nevydává potvrzení o odpovědnosti, se také vztahují tyto podmínky a funkci potvrzení o odpovědnosti plní toto prohlášení spolu s prodejním dokladem.

III. REKLAMACE

 1. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit s reklamovaným výrobkem též příslušné dokumenty (v případě kupní smlouvy stvrzené potvrzení o odpovědnosti případně doklad o koupi nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu).
 2. Reklamaci lze uplatnit: e-mailem na e-mailové adrese: info@gabex.cz, v případě poškození zásilky musí kupující sepsat s přepravcem protokol o poškozené zásilce a tento bez zbytečného odkladu zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.
 3. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Protože prodávající není povinen kupujícího informovat o ukončení reklamačního řízení, je v zájmu kupujícího, aby si výsledek reklamačního řízení v prodejně zjistil.
 4. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy zboží kupující převezme od prodávajícího či přepravce v místě určení.

** Pokud máte v jakémkoli aspektu našeho provozního řádu nejasnosti, pochybnosti, či Vám některá jeho část nevyhovuje, kontaktujte nás, vždy se snažíme vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti!  

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Vrácení je možné pouze v případě nepoškozeného a nepoužitého zboží do 2 týdnů od objednání. STORNO POPLATEK ZA VRÁCENÉ ZBOŽÍ 10% Z CELKOVÉ ČÁSTKY. Dopravu si najistí zákazník sám.

Vrácení zboží - zákazník zaplatí storno poplatek ve výši 10%, zákazník si sám zajistí dopravu zboží zpět k nám na adresu GABEX s.r.o., Barchov 21, 530 02 Pardubice

Tvarovky IG a IG+ lze vracet nepoškozené a nepoužité v množství nad 5m2.

Při vrácení, nebo výměně zboží je zákazník povinen vyplnit formulář, který obdrží na mailu info@gabex.cz, kde uvede důvod vrácení zboží, adresu, kontakt a fakturu, kterou obdržel při objednání zboží a číslo účtu.

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek. Podrobnější informace získáte na níže uvedeném kontaktu na správce webu.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2014, poslední změna 28. 5. 2018.

GABEX, s. r. o.
Barchov 21, 530 02 Pardubice
Mobil: 602 449 232
Telefon: 466 971 575
E-mail: info@gabex.cz
 

Používáme soubory cookies, abychom mohli poskytovat naše služby a zpříjemnili vám procházení e-shopu.

Pokud souhlasíte budeme používat analytické cookies pro zjištění návštěvnosti, personalizované cookies pro zlepšení vašeho procházení e-shopem a reklamní cookies pro zobrazení personalizovaného obsahu v reklamních kampaních.

Pro udělení souhlasu klikněte na tlačítko Souhlasím se všemi cookies. Nastavení můžete změnit kliknutím na tlačítko Přizpůsobit cookies.

X

Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování e-shopu a všech funkcí, které nabízí pro vaše pohodlí. Více informací
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu e-shopu a našich reklamních kampaní. Více informací
Soubory cookies používáme pro pohodlnější nákupní proces a doporučení produktů na základě vašich předchozích výběrů. Tato získaná data jsou používána výhradně pro váš nákupní proces a nejsou použitá mimo tento e-shop. Více informací
Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení personalizovaného obsahu. Více informací
Potřebujeme váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom vám mohli zobrazit informace v souladu s vašimi zájmy. Děkujeme.